Українська (UK)Русский (RU)PolishPL

Wy?ywienie

Харчування санаторій АрнікаWed?ug WHO, ludzkie samopoczucie na 60% zale?y od sposobu ?ycia, a zatem od tego, czym cz?owiek si? ?ywi. Je?eli w warunkach domowych nie zawsze jest mo?liwo?? starannie zadba? o swoim sposobie ?ywienia, to decyduj?c si? na sp?dzanie urlopu w sanatorium, mo?na liczy? na zr?wnowa?on? diet?.
Dietoterapia odgrywa wa?n? rol? w kuracji, wzmacniaj?c jej skuteczno??. Wiele lat temu, powszechnie znany Hipokrates powiedzia?: „Nasze sk?adniki od?ywcze powinni by? ?rodkami terapeutycznymi, a nasze ?rodki terapeutyczne powinni by? sk?adnikami od?ywczymi”.
Dieta jest integralnym elementem kuracji we wszystkich sanatoriach Truskawca. Jest ona rozwi?zaniem problemu nadwagi, zwyci?stwem nad zm?czeniem, profilaktyk? wszystkich chor?b, tak?e normalizuje ci?nienie krwi i obni?a poziom cholesterolu.
Sanatorium „Arnika” nie jest wyj?tkiem z regu?y. Tu funkcjonuje przytulna i przestronna jad?odajnia, posiadaj?ca 80 miejsc,Харчування санаторій Арніка w kt?rej posi?ki poprzednio zam?wione podaj? 3 razy dziennie, zgodnie tabeli dietetycznej.
Potrawy dietetyczne, przygotowane fachowymi kucharzami, wzbogacaj? organizm niezb?dn? ilo?ci? bia?ku, t?uszczu, w?glowodan?w, witamin i innych sk?adnik?w mineralnych. Wa?ne jest nie tylko zdrowe jedzenie, kt?re jest oferowane w o?rodku, ale tak?e czas spo?ywania tych posi?k?w, co wzmacnia efekt zabieg?w oraz korzy?? od picia w?d mineralnych.

Харчування санаторій АрнікаJe?eli potrawy dietetyczne nie smakuj?, mo?na od?ywia? si? zgodnie diety og?lnej przepisanej lekarzem. Ta dieta odpowiada stanu zdrowia ka?dego kuracjusza i jest kontrolowana w jad?odajni sanatorium.
Zreszt?, co trzeba je??, a czego nie – osobisty wyb?r ka?dego cz?owieka. Ale wybieraj?c, trzeba pami?ta?, ?e jest to nie tylko wyb?r mi?dzy smacznym czy niesmacznym, ale tak?e to droga do zdrowia, lub choroby. Poniewa? sk?adamy si? z tego, czym si? od?ywiamy.

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828